Privacy statement
Winters bouw & ontwikkeling B.V.

Inleidend
Dit is het privacy statement van Winters bouw & ontwikkeling B.V. (hierna te noemen: ‘Winters’). In dit privacy statement wordt beschreven hoe Winters omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van belangstellenden, (potentiële) opdrachtgevers, (potentiële) sollicitanten, leveranciers, ingeleende krachten en overige betrokkenen. Het privacy statement kan steeds worden herzien. De meest actuele versie treft u echter altijd op de website van Winters: www.wintersbouw.nl.

Contactgegevens
Alle privacy gerelateerde vragen en opmerkingen mogen worden voorgelegd aan de privacy coördinator van Winters:

Dhr. A.L.K.M. (Ton) van der List
Financieel adjunct directeur
email: t.vanderlist@wintersbouw.nl

Winters bouw & ontwikkeling B.V.
Rat Verleghstraat 116
4815 PT Breda                       
T: 076 565 3250
email: info@wintersbouw.nl
website: www.wintersbouw.nl

Doel van gegevensverwerking
Winters verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Reageren op een ingevuld contactformulier c.q. toezenden van gevraagde informatie;
 • toezending van de nieuwsbrief of het magazine;
 • reageren op een ontvangen sollicitatie;
 • het opnemen van contact teneinde onze dienstverlening mogelijk te maken;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het naleven van een wettelijke verplichting, voortvloeiend uit het uitvoeren van een overeenkomst van onderaanneming en/of levering

Wij mogen deze doelen alleen nastreven indien dit in lijn is met één van de toegelaten grondslagen. Afhankelijk van welk doel wordt nagestreefd, is de grondslag:

 • uw expliciete toestemming;
 • het noodzakelijke belang om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang aan de zijde van Winters.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn kortweg al die gegevens die -al dan niet gecombineerd- een natuurlijke persoon kunnen identificeren. De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • financiële gegevens;
 • identificerende gegevens.

Let op! U hoeft nooit uw Burgerservicenummer (BSN), geloofsovertuiging, kopie legitimatiebewijs of pasfoto mee te sturen met een sollicitatiebrief.

Uitwisseling met derden
Winters deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het geval van een wettelijke verplichting. Indien gegevens toch met derden moeten worden uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het opstellen van een offerte, dan zal dit zoveel mogelijk op geanonimiseerde wijze gebeuren.

Let op! Wanneer u met Winters contact opneemt via social media en u doet dit langs openbaar kanaal (dus bijvoorbeeld door @wintersbouw te tweeten), dan kunnen derden kennis nemen van uw bericht. Verstuur berichten daarom zoveel mogelijk via het contactformulier op de website.

Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Winters heeft daarom diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om ieder misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Het kantoor van Winters is dusdanig ingericht dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van fysieke informatie. Gegevensuitwisseling vindt via beveiligde verbindingen plaats en ook de opslag is beveiligd. Deze maatregelen worden steeds geëvalueerd op passendheid. Een en ander is nader opgenomen in de paragraaf ‘informatiebeveiliging’ van het interne protocol, zodat een ieder binnen Winters op de hoogte is van deze maatregelen en deze ook naleeft.

Waar nodig evalueert Winters steeds haar maatregelen en past zij deze aan de nieuwste technieken aan. Dit altijd met oog voor het risico en de haalbaarheid van nieuwe technologieën.

Bewaartermijnen
Winters bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is om de doelen te bereiken zoals deze hiervoor werden genoemd. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren, indien dit in het gerechtvaardigde belang van Winters is, bijvoorbeeld in het geval van een klacht.

Indien u een vraag indient waar geen offerte of overeenkomst uit voort komt of wanneer u een sollicitatie instuurt, dan zullen wij deze informatie maximaal drie maanden bewaren. In het geval een offerte wordt uitgebracht, dan bewaren wij de gegevens even zo lang als dat de offerte geldig is. Indien wij uw gegevens bewaren om de nieuwsbrief of het magazine toe te kunnen zenden, dan zullen wij dit doen tot u aangeeft geen prijs meer te stellen op deze toezending. Voor financiële gegevens geldt dat wij deze tot 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst bewaren, evenals gegevens die zien op ingeleend personeel.

Privacy rechten
Als betrokkene hebt u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo mag u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, het gebruik hiervan te beperken of de gegevens over te dragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winters en mag u te allen tijde uw toestemming intrekken. 

Indien u een beroep wenst te doen op een van voornoemde rechten, dan kunt u een verzoek indienen bij de privacy coördinator via t.vanderlist@wintersbouw.nl. Vermeld in uw verzoek welke persoonsgegevens het betreft en waarom u vindt dat wij aan uw verzoek gehoor moeten geven. Wij zullen bovendien altijd eerst verifiëren of u inderdaad de betrokkene bent. Binnen vier weken ontvangt u een gemotiveerde reactie op uw verzoek. Mocht het niet mogelijk zijn om aan uw verzoek gehoor te geven, bijvoorbeeld omdat er voor Winters een wettelijke bewaarplicht geldt, dan leggen wij dit uit.

Is onze reactie niet naar tevredenheid of heeft u een klacht over de wijze waarop Winters met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies
Bij een bezoek aan de website www.wintersbouw.nl worden kleine tekstbestanden op uw apparaat geplaatst, waarmee informatie wordt bewaard. Deze kleine tekstbestanden worden cookies genoemd. Met deze cookies kan uw websitebezoek worden geoptimaliseerd (via functionele cookies) en kan Winters nagaan hoe haar website wordt gebruikt (via analytische cookies).

Middels de cookies worden uw IP-adres en locatie verzameld. Dit wordt doorgestuurd naar Google Analytics teneinde in te zetten voor marketingdoeleinden. Winters zal dit op termijn zoveel mogelijk anonimiseren, zodat Google Analytics zo min mogelijk gegevens van u ontvangt, terwijl Winters wel haar marketingactiviteiten kan blijven uitoefenen. De statistieken zijn niet terug te leiden naar u als individuele bezoeker van de website. Wij zien dus niet hoe lang u op onze website bent gebleven en naar welke pagina’s u hebt genavigeerd. Wel wordt bijvoorbeeld vastgesteld welke pagina’s in het algemeen populair zijn.

U kunt er via uw browser voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Dit heeft echter mogelijk tot gevolg dat de website minder goed functioneert.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 01-10-2018.