Privacy- en cookiestatement

Privacy statement Winters bouw & ontwikkeling B.V.
d.d. 31-10-2018

1. Inleidend
Dit is het privacy statement van Winters bouw & ontwikkeling B.V. (hierna te noemen: 'Winters'). In dit privacy statement wordt beschreven hoe Winters omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van belangstellenden, (potentiële) opdrachtgevers, (potentiële) sollicitanten, leveranciers, ingeleende krachten en overige betrokkenen. Het privacy statement kan steeds worden herzien. De meest actuele versie treft u echter altijd op de website van Winters: www.wintersbouw.nl.

2. Contactgegevens
Alle privacy gerelateerde vragen en opmerkingen mogen worden voorgelegd aan de privacy coördinator van Winters:

Dhr. A.L.K.M. (Ton) van der List
Financieel adjunct directeur
email: t.vanderlist@wintersbouw.nl

Winters bouw & ontwikkeling B.V.        
Postbus 3274
4800 DG Breda                                   
T: 076 565 32 50                                 
email: info@wintersbouw.nl
website: www.wintersbouw.nl

3. Doel van gegevensverwerking
Winters verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Reageren op een ingevuld contactformulier c.q. toezenden van gevraagde informatie;
 • toezending van de nieuwsbrief of het magazine;
 • reageren op een ontvangen sollicitatie;
 • het opnemen van contact teneinde onze dienstverlening mogelijk te maken;
 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • het naleven van een wettelijke verplichting, voortvloeiend uit het uitvoeren van een overeenkomst van onderaanneming en/of levering

Wij mogen deze doelen alleen nastreven indien dit in lijn is met één van de toegelaten grondslagen. Afhankelijk van welk doel wordt nagestreefd, is de grondslag:

 • uw expliciete toestemming;
 • het noodzakelijke belang om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang aan de zijde van Winters.

4. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn kortweg al die gegevens die -al dan niet gecombineerd- een natuurlijke persoon kunnen identificeren. De persoonsgegevens welke wij verwerken zijn:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • financiële gegevens;
 • identificerende gegevens;
 • kenteken.

Let op! U hoeft nooit uw Burgerservicenummer (BSN), geloofsovertuiging, kopie legitimatiebewijs of pasfoto mee te sturen met een sollicitatiebrief.

5. Uitwisseling met derden
Winters deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het geval van een wettelijke verplichting. Indien gegevens toch met derden moeten worden uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het opstellen van een offerte, dan zal dit zoveel mogelijk op geanonimiseerde wijze gebeuren.

Let op! Wanneer u met Winters contact opneemt via social media en u doet dit langs openbaar kanaal (dus bijvoorbeeld door @wintersbouw te tweeten), dan kunnen derden kennis nemen van uw bericht. Verstuur berichten daarom zoveel mogelijk via het contactformulier op de website.

6. Beveiliging
Wij hechten grote waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Winters heeft daarom diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om ieder misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Het kantoor van Winters is dusdanig ingericht dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van fysieke informatie. Gegevensuitwisseling vindt via beveiligde verbindingen plaats en ook de opslag is beveiligd. Deze maatregelen worden steeds geëvalueerd op passendheid. Een en ander is nader opgenomen in de paragraaf 'informatiebeveiliging' van het interne protocol, zodat een ieder binnen Winters op de hoogte is van deze maatregelen en deze ook naleeft. 

Waar nodig evalueert Winters steeds haar maatregelen en past zij deze aan de nieuwste technieken aan. Dit altijd met oog voor het risico en de haalbaarheid van nieuwe technologieën.

7. Bewaartermijnen
Winters bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is om de doelen te bereiken zoals deze hiervoor werden genoemd. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren, indien dit in het gerechtvaardigde belang van Winters is, bijvoorbeeld in het geval van een klacht.

Indien u een vraag indient waar geen offerte of overeenkomst uit voort komt of wanneer u een sollicitatie instuurt, dan zullen wij deze informatie maximaal drie maanden bewaren. In het geval een offerte wordt uitgebracht, dan bewaren wij de gegevens even zo lang als dat de offerte geldig is. Indien wij uw gegevens bewaren om de nieuwsbrief of het magazine toe te kunnen zenden, dan zullen wij dit doen tot u aangeeft geen prijs meer te stellen op deze toezending. Voor financiële gegevens geldt dat wij deze tot 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomst bewaren, evenals gegevens die zien op ingeleend personeel.

8. Privacy rechten
Als betrokkene hebt u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo mag u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, het gebruik hiervan te beperken of de gegevens over te dragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winters en mag u te allen tijde uw toestemming intrekken. 

Indien u een beroep wenst te doen op een van voornoemde rechten, dan kunt u een verzoek indienen bij de privacy coördinator via t.vanderlist@wintersbouw.nl. Vermeld in uw verzoek welke persoonsgegevens het betreft en waarom u vindt dat wij aan uw verzoek gehoor moeten geven. Wij zullen bovendien altijd eerst verifiëren of u inderdaad de betrokkene bent. Binnen vier weken ontvangt u een gemotiveerde reactie op uw verzoek.

Mocht het niet mogelijk zijn om aan uw verzoek gehoor te geven, bijvoorbeeld omdat er voor Winters een wettelijke bewaarplicht geldt, dan leggen wij dit uit.

Is onze reactie niet naar tevredenheid of heeft u een klacht over de wijze waarop Winters met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een simpel, klein bestand dat met pagina's van onze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd. Een cookie wordt door uw browser op de harde schrijf van uw computer opgeslagen. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken; andere helpen ons de website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De met behulp van de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Verzameling gegevens
De informatie die door middel van cookies door Winters bouw & ontwikkeling B.V. wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

 • Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van Winters bouw & ontwikkeling B.V. te vergemakkelijken.
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Winters bouw & ontwikkeling B.V. website te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina's het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan.
 • Voor het testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

Google Analytics
Om het verkeer op de website te stroomlijnen en analyseren wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over de manier waarop bezoekers de site gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wanneer u de website van Winters bouw & ontwikkeling B.V. bezoekt, zullen enkele gegevens automatisch worden verstrekt (o.a. uw IP-adres,  datum en tijd van het bezoeken van de site, de door u  gebruikte browser, het aantal hits en duur van het bezoek op de website).

Cookies instellen of verwijderen
Informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. U kunt er via uw browser voor kiezen om alle cookies te blokkeren. Dit heeft echter mogelijk tot gevolg dat de website minder goed functioneert.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 31-10-2018. 

 
 
 
 
 

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele en statistische cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.